Mitsubishi


เบาะหนัง Mitsubishi Mirage

สเปคโรงงาน : 12,500 ฿
สเปคหนังแท้ : 15,900 ฿
แนปป้า : 25,000 ฿



เบาะหนัง Mitsubishi Lancer ทุกรุ่นทุกปี

สเปคโรงงาน : 13,500 ฿
สเปคหนังแท้ : 17,900 ฿
แนปป้า : 28,000 ฿



เบาะหนัง Mitsubishi Parjero ทุกรุ่นทุกปี

สเปคโรงงาน : 18,500 ฿
สเปคหนังแท้ : 24,900 ฿
แนปป้า : 38,000 ฿



เบาะหนัง Mitsubishi G Wagon ทุกรุ่นทุกปี

สเปคโรงงาน : 18,500 ฿
สเปคหนังแท้ : 24,900 ฿
แนปป้า : 38,000 ฿



เบาะหนัง รถกระบะ Mitsubishi ทุกรุ่นทุกปี ( Cab / 4D )

สเปคโรงงาน : 9,500 ฿ / 13,500 ฿
สเปคหนังแท้ : 11,900 ฿ / 17,900 ฿
แนปป้า : 21,000 ฿ / 28,000 ฿